مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : سلام علیکم.موقوفه ای بعد از تشریفات و ثبت در سامانه حدود چندین سال بدون تولیت میماند و در این مدت به حسب وقف نامه باید دیگری از اولاد متولی باشد ولی با استناد به اینکه ایشان بر علیه وقف شکی میشود و جهت دخل وتصرف در موقوفه ادعا میکند حسب امر چگونه متولی بعد از آن مشخص میشود؟..سپاس؟
---------------
پاسخ : چنانچه در وقف نامه اولاد واقف به عنوان تولیت پیش بینی گردیده اولاد واجد شرایط به تولیت منصوب میگردد اقدام در جهت ابطال وقف نمیتواند اهلیت متقاضی را از تولیت سلب نماید.