مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : یک واقف زمینی را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساختمان آنرا شخصاً تکمیل کرد. در وقف نامه که حدود چهل سال قبل از ساخت حسینیه نوشته شده است آورده شده که چنانچه واقف شخصاً توفیق اتمام ساختمان حسینیه را نداشت، باید از ثلث اموال برای ساخت استفاده شود. حال بعد از وفات واقف، متولی طلب ثلث میکند، حکم چیست؟ ؟
---------------
پاسخ : با سلام ؛
آنچه اینجانب از سوال حضرت عالی متوجه شدم آنکه واقف خود حسینیه را ساخته و اتمام نموده در نتیجه شرط درج شده در وقفنامه منتفی است
ولی چنانچه متولی نسبت به ساخت آن و تکمیل آن اقدام نموده در نتیجه می بایست از ثلث اموال واقف برداشت نماید و در چنین موردی می بایست از وراث واقف مطالبه نماید .