مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : سلام آیا اصطلاح "پذیره" که در قانون اوقاف برای اراضی ذکر شده در مورد اجاره آب زراعی هم امکان دارد. با تشکر ؟
---------------
پاسخ : نظر به اینکه آب جزء منافع رقبه می باشد و از سویی توابع مال محسوب میباشد لذا در موضوع رقبه در تبعیت از عرصه در ارزشگذاری عرصه موقوفه ملاک عمل قرار گرفته و پذیره بر اساس آن نیز قابل محاسبه است ولیکن به تنهایی آب که جزء منافع رقبه می باشد شامل پذیره نمی باشد .
ضمناً موضوع کلی پذیره در آئین نامه نحوه وصول پذیره مصوب 1365 پیش بینی شده است