اعلام حکم قطعی صادر شده علیه دولت یا سازمان های وابسته به اداره محکوم شده و رونوشت آن به وزارت خانه یا سازمان متبوع


اعلام حکم قطعی صادر شده علیه دولت یا سازمان‌های وابسته به اداره ؛
محکوم شده‌ و رونوشت آن به وزارت‌خانه یا سازمان متبوع‌ بخشنامه به کلیه دادگاههای
بخش‌، صلح‌، شهرستان‌، دادگاههای عمومی و دوایر اجرای دادگستری‌ها برحسب اعلام
وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، دوایر اجرای دادگستری‌ها به منظور حل وایصال طلب
اشخاص از دولت‌، با صدور اجراییه‌، اقدام به توقیف وجوه سازمان‌های دولتی
دربانک‌ها می نمایند. نظر به اینکه توقیف وجوه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها
و مؤسسات‌دولتی از طرفی سبب ایجاد وقفه در برنامه‌های دولت و اختلال در انجام
تعهدات پیش بینی شده‌مراجع مذکور خواهد بود و از طرفی دیگر، وجوه مزبور باید بر
طبق قانون بودجه به مصارف‌خاص برسند که مسؤولین وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی مجاز
نیستند وجوه مصوّبهمجلس را در غیر موارد تخصیص یافته به مصرف برسانند ونظر به اینکه
طبق تبصره 53 قانون‌بودجه سال 1357 وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی مکلّف شده‌اند
وجوه مربوط به محکوم‌ٌبه‌دولت درمورد احکام قطعی دادگاهها را با رعایت حق تقدّم
ازحیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی‌حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات
بودجه مصوّب سال‌های قبل‌، منظور درقانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوّب
دیون بلامحل بودجه مربوط‌، تأمین وپرداخت نمایند. بنابراین لازم است به منظور
جلوگیری از بروز اشکالات مذکور، دفاتر و دوایراجرای دادگستری‌ها در هر مورد که حکم
قطعی علیه دولت یا مؤسسات دولتی صادرمی شودیک نسخه از دادنامه قطعی را به اداره
محکوم شده و رونوشت آن را به وزارت‌خانه یا سازمان‌متبوع ابلاغ و ارسال دارند تا
برطبق ضوابط قانونی‌، دین دولت پرداخت گردد. موسوی اردبیلی‌ شورای عالی قضایی‌