تفاوت وقف خاص و وقف عام


بسیاری از مردم تفاوت وقف عام و خاص را در این میدانند که در وقف عام اداره اوقاف تصدی موقوفه را بر عهده دارد و در وقف خاص شخص حقیقی ولی این اشتباه است چراکه هم در وقف عام و هم در وقف خاص واقف می تواند متولی تعیین کند و ملاک تشخیص وقف عام از خاص در نوع موقوف علیهم است .
وقف عام :
وقفي است که در جهت و مصلحت عمومي و يا عناوين عام باشد و به طور کل موقوف عليهم متعدد و کثير باشند و غير قابل محصور مانند وقف بر مساجد ، مدارس ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به ايتام و فقراء ، تعزيه داري ، زيارت ائمه اطهار ، عزاداري ، روضه ، تلاوت قرآن ، وقف بر مصارف و جهات عمومي مانند وقف بر دانشگاه و يا نويسندگان و يا هنرمندان و ... و همچنين موقوفاتي که  بر اقليتهاي ديني براي معابد و امور عام المنفعه اختصاص يافته نيز وقف عام تلقي مي شود . 
واقف چه در وقف عام و چه در وقف خاص مي تواند فردي را جهت اداره موقوفه تعيين نمايد که اين فرد در تمام طول عمر خود موقوفه را اداره خواهد نمود .
وقف  خاص :
وقفي است براي اشخاص يا اشخاص معين و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد و همچنين وقفي که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف بر اولادان واقف نسلاً بعد نسل 
در وقف خاص نيز واقف مي تواند فرد يا افرادي را جهت اداره موقوفه تعيين نمايدکه اين فرد در تمام طول عمر خود موقوفه را اداره خواهد نمود.
تفاوت وقف عام و وقف خاص چيست؟
1) تفاوت در موقوف عليهم : در وقف عام موقوف عليه غير محصور و متعدد است وليکن در وقف عام موقوف عليه محصور است به طوريکه ممکن است وقف بر اولاد باشد ولي در وقف عام وقف بر افراد متعددي از جامعه 
2) تفاوت در اينکه متولي پيش بيني شده باشد يا خير؟اگر در وقف عام متولي تعيين نشده باشد اداره موقوفه با حاکم است و هيچ گاه موقوف عليه حق مداخله ندارد وليکن در وقف خاص چنانچه متولي تعيين نگرديده باشد موقوف عليه خود موقوفه  را اداره مي نمايد .
3) تفاوت در نيت واقف : عموماً در وقف عام واقف نيتش در راه خيرات مبرات و يا عزاداري و اعمال مذهبي به صورت انتفاع عموم است وليکن در وقف خاص مقصود واقف منتفع شدن افراد خاص که محصور و محدود مي باشند و در زمان وقف افراد منتفع از وقف در ذهن واقف مشخص است و اغلب در وقف عام موقوف عليه فرزندان و نوادگان و وراث واقف مي باشند .