نمونه حبس نامه


.ارواحنافداه . اینجانبان ......... ساکنین ...... مالکین مشاعی شش دانگ ........ مورد ثبت .... دفتر .... صفحه ..... چاپی .... و شش دانگ یک قطعه .....بموجب تقسیم نامه .... دفتر ... در سهم مالک متن قرار گرفته .مورد ثبت .... دفتر ... صفحه .... چاپی .....که اسناد مالکیتهای مرقوم در تاریخ های ........ و ........ بنام آقا/خانم ......... ثبت و صادر گردیده است و از نامبرده مع الواسطه بموجب سند......... مورخ .... دفتر ... به اینجانبین منتقل گردیده است و حدود بشرح اسناد مالکیت های مرقوم می باشد بانضمام کلیه متعلقات و منضمات و ملحقات شرعیه و عرفیه آن بانضمام آب و برق منصوبه در پلاکهای فوق موفق شدیم پلاک های فوق را بشرح زیر قربتا" الی الله و طلبا" لمرضاته از حال تحریر این سند الی زمان ظهور حضرت بقیة الله صاحب العصر و زمان حجة اِبن الحَسن العَسگری عَجل الله تعالی فرجه الشَریف عین پلاک های مذکور را حبس نمائیم و بنام بیت الرضا علیه السلام نامگذاری نمودیم که اصل ملک حبس و منافع آن بشرح آتی تسبیل شود و موردبهره برداری قرار گیرد تا ظهور حضرت بقیه الله امام زمان و در زمان ظهور آن بزرگوار ملک مزبور طلق آن حضرت خواهد بود امیدواریم مورد قبول حضرتش واقع گردد.ولیت و مدیریت اداره امور حبس مادام الحیوة آقا/خانم .... (نامبرده فوق) با نامبرده است که کسی حق دخالت در امور مورد حبس و نحوه اداره وسایر موارد آن را ندارد و بعد از فوت آقا/خانم ...... تولیت و مسئولیت مورد حبس با آقا/خانم ....... (نامبرده فوق)فرزند ارشد ذکور نامبرده است (بانظارت آقا/خانم ...... فرزنددیگر نامبرده ) و چنانچه آقا/خانم ..... بهر دلیلی از قبول مسئولیت و تولیت معذور باشد مدیریت و تصدی آن بعهده آقا/خانم ..... (نامبرده) خواهد بود و هر یک از مسئولین و متصدیان وقت موظفند در زمان حیات خود از بین اولاد اینجانب فردی را که اصلح و اتقی از بقیه باشد با تقدم ذکور براناث برای تصدی امور کتبا" تعیین و معرفی نماید و چنانچه قبل از تعیین متصدی فوت نماید، اولاد طبقه فردی را که واجد شرایط فوق باشد با اکثریت آراء انتخاب و منصوب نمایند.
2) عین محبوسه که در حال حاضر بصورت خانه مسکونی و مورد استفاده می باشد در نظراست که نسبت به تجدید بنای آن بهزینه آقا/خانم .... اقدام و در یک طبقه سالنی به نام سالن رضوی جهت برگزاری مجالس مذهبی ودر چند طبقه دیگرچند دستگاه سوئیت برای اسکان زوار احداث گردد و با ایجاد امکانات لازم برای احیأ امرائمه اطهار علیهم السلام از خانه مزبور استفاده و بهره برداری شود، ضمنا"در وفات ائمه معصومین مجالس سوگواری و در اعیاد مذهبی مجالس جشن و سرور برگزار گردد، بخصوص مجالسی در رابطه با والد و والده بزرگوار رسول الله و حضرت خدیجه کبری و بی بی زینب و والد و والده حضرت امیرالمؤمنین صلواة الله علیهم اجمعین در ایام سال منعقد گردد چه در حال و چه در آینده
3) اسکان زوار، برگزاری مجالس مذهبی و دینی و بطور کلی اداره امور این مؤسسه خیریه از هر نظر بصلاحدید مدیر و متصدی وقت محبوسه فوق الذکر خواهد بود که بمنظور احیأ امرائمه معصومین علیهم السلام با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و مقتضیات زمان ، باید اداره نماید و مدیر ومتصدی این محبوسه دارای اختیارات تام می باشند و بهر کیفیتی که صلاح بدانند با در نظر گرفتن هدف حابسین و رعایت موازین شرعی و اخلاقی و مقتضیات زمان نسبت به برگزاری مجالس مذهبی، اسکان زوار مدت سکونت و غیره اقدام نماید.
4)در مورد هر گونه تغییری در شرایط عین محبوسه و اداره آن آقا/خانم ..... مادام الحیوة مختار و مجاز و ماذون می باشد و در صورتیکه ضرورت و نیاز باشد خود و خانواده اش اجازه دارند که در قسمتی از ساختمان آن سکونت داشته باشند .
5) با توجه باینکه نوسازی عین محبوسه بشرح مذکور بهزینه شخصی آقا/خانم ... انجام می گیرد نامبرده مجاز است تا هشتاد درصد از منافع حاصله را بنفع خودش در تمام مدت تصدی و تولیت محبوسه برداشت نماید ولی متصدیان بعدی حداکثر تا پانزده درصد در آمد خالص را می توانند بعنوان حق الزحمه برداشت نمایند و کلیه مستحدثات بعدی در پلاک های مورد حبس بهر مقدار ومیزان که باشد مشمول این سند و داخل در حبس و تابع شرایط مندرج در این سند می باشد.
6) متصدیان وقت برای حسن اداره امور سه نفر یا پنج نفر از افراد بصیر و متدین و آشنا بمسائل دینی را بعنوان هیئات امنأ یا هیئات مشاور انتخاب و نسبت به تنظیم آئین نامه کیفیت و چگونگی اداره موسسه اقدام نمایند .