نمونه وصیت نامه


 
نمونه وصیت نامه
این سند #وصیت نامه ماندگار به شیوه عارفانه وادیبانه توسط استادمعظم جناب آقای محمد علومی سردفتر بازنشسته 300 تهران به رشته تحریر در آمده که اشک چشم را در آن نهفته وراز دل دل نگقته وتدبیر وتقدیر را بهم آمیخته خواهید دید:
بنام يكتاي بي همتا ئي كه ذات لا يزالش ازلي وازليت بي ابتدايش لا يزال وابدي است ، اينجانب ........امروز كه درصدد وصيت برآمده وبخيال تنظيم و اصلاح امور خويش افتاده ام درسال هفتادم عمرقدم نهاده با سرعتي ناروا بسوي كهولت وانحطا ط قوا ميروم دراين موقع است كه حس ميكنم نهال سرسبزوخرم نشا ط جواني بجانب خزان غم انگيز وتاثر زاي پيري متمايل شده وبهارشاداب عمر عزيزوگرانبها درمعرض وزش سموم وحشت افزاي خزان مرگ وفنا قرار گرفته است وهر موي سفيدي كه برسروروخودنمائي ميكند بمثابه رسيدن قاصدي ازآن سراست كه بانك رحيل از اين جهان را بگوش هوش فرا ميخواند .حقيقته اگر بديده تحقيق بنگريم وخود را اندكي فراتر گرفته درافقي بالاتر از سطح اين خاكدان قرار دهيم به حس وعيان مي بينيم كه تنها وسيله تحقق سير تكامل همين تغيير وتبديل است كه ما مرگش ميناميم وتمام ذرات جهان با اين مرگ دست بگريبانند ودرعين حال باقي وجاويدان بر اثر همين امر عجيب عدمي نما ودر نتيجه همين سير كمالي وحركت جوهري است كه سنگ سياه بي ارزش الماسي تابان ولعل درخشان ميگردد وجماد كمنام وناچيز نبات نامي وگرامي ونبات بي شعور وحس حيوان حساس وشاعر وحيوان بلا درك ونطق انسان دراك وناطق وانسان جامع وكامل بشر فرزانه وعاقل ومصداق آيت انالله وانا اليه راجعون ميشود .آري كليه موجودات عالم من اصغرذره الي اكبر ذره بقرار لا يتغير طبيعي وحكم استيناف نا پذير ازلي موظف وناچارند اين راه را با فاصله هائي مقررودر مواقعي مقدر آجالي محتوم طي كنند وهر يك درخور رتبت خويش همانطور كه يك قوس نزولي را پيموده اند يك قوس صعودي رانيز بپيمايند .پس خوشا به حال كساني كه درسراچه دنيا نفس اماره را زير پاي عقل فعال گذاشته وخود را به زيور تقوي وحليت فضيلت آراسته با قلبي مصفا وروحي آماده رقا براي لقاي خداي يكتا مهيا اين سفرباشند وبدانند كه همواره بايد سازو برگ وزاد وتوشه آن را فراهم آورد واز گل ولاي ماده دامن چيده بانتظار فرمان بود .آه من قله الزاد وبعد السفر . لزوم وصيت ازاين جهت است كه انسان را متوجه ميسازد وتكليف بازماندگان وگرد آورده روزگاررا روشن ميسازد ومن نه از اين جهت وصيت ميكنم كه مال فراواني اندوخته نگران آن باشم بلكه مبادرتم باين كاراز آن رواست كه دستور الهي وسنت حضرت ختمي پناهي را اجرا كرده باشم .بيش از ورود در وصيت اولا به يگانگي ووحدانيت ذات پاك خداوند لم يزال ولايزال باتمام صفات ثبوتيه وسلبيه بتمام اعضا وجوارحم شهادت ميدهم واقرار ميكنم . ثانيا در نبوت ختميه خاتم الانبيا والمرسلين حضرت محمد مصطفي وولايت مطلقه وامامت وخلافت بلا فصل مولي الاوليا والموحدين حضرت علي مرتضي ويازده فرزند بزرگوارشان كه شموس ساطعه برج ولايت واقمار منيره فلك امامت وهدايت اند ( صلوات اله عليه وعليهم اجمعين ) وهم چنين تمام ماجا به النبي من البعث والسئوال والحشرو الصراط والحساب والجنه والنار اعتراف واز تمام گناهان استغفار ميكنم وازمقام عفو ورحم بي نهايت پروردگار عظيم اميد وانتظار گذشت دارم وميدانم كه جز خاندان عصمت وطهارت كسي نيست كه گناهي نكرده باشد .
در آغاز وصيتم ازتجربه زندگي به بازماندگان گرامي مخصوصا فرزندان عزيز نصيحت ميكنم كه درهرحال خداوند متعال وقادر ذوالجلال راهمه جا حاضر وبر جميع اعمال وانديشه وافكارخود مطلع وناظر بدانيد زيرا فقط اوست كه در تاريكي شب وروشنائي روز يكسان كار وكارنامه مارا مي بيند وميشنود وامواج لطيف انديشه را درمغزها مي شناسد (انه علي كل شي محيط وانه يعلم ما في الصدور ) ودرتمام كارها رضاي خدا را رعايت كنيد پيوسته با هم باشيد وراه رضاي يكديگررا بپيمائيد به پشتيباني يكديگر بكوشيد وبه پشت گرمي خويشاوند ان متكي شويد اگر قطع رحم كنيد با نيك انديشي دوباره با آنان بجوشيد ويكديگر رادر مصائب ومشكلات زندگي تنها نگذاريد تا در مقابله با مشكل ها وغلبه بر دشواري ها پيروز شويد.بادخل اندك خرج گزاف روا نداريد تا به پشتيباني وپريشاني درنيائيد وگرفتار ملامت دوست وشماتت دشمن نگرديد ازفقر فرار كنيد كه مبادا به كفر وكج روئي انجامد حدومرز معاشرت را طوري نگهداريد كه دوستان به ديدارتان مشتاق باشند نه ملول وفراموش نكنيد كه چرا نيامدي عزت وچرا آمدي ذلت است ، همسايه را حمايت بيماررا عيادت وجنازه را مشايعت وآداب وسنن مذهبي وملي وقوانين كشوري را رعايت كنيد،دامن قناعت را به هوس هاي ناچيز آلوده نكنيد ، چشم طمع به مال ديگري ندوزيد ، بي هدف پيش نرويد ،راز خود را بكسي نگوئيد ، فرصت را غنيمت شمريد با مردم تند خو مدارا كنيد كه مدارا قوي ترين حربه پيكار است . هرچند محال است كه بتوانيد پاداش زحمت هاي مادر رابدهيد وآن چنان كه حق وي اقتضا ميكند به خدمتش برخيزيد ولي يادش را از ضمير خود مزدائيد كه هيچ مهرباني از مادر مهربانتر نيست وزبان زميني ما از وصف عظمت آسماني مهرمادر كه مقدس ترين محبت ها ست عاجز است . مادر فرشته آسماني است ،مادر ستاره مقدسي است كه درآسمان ابديت ثابت ودرخشان است بخدا نمي دانيد كه اين موجود گرانبها چه رنجها برده وچقدر بر خود دشوار گرفته است تا بر شما آسان بگذرد وچه سختي ها كشيده تا شما راحت باشيد . واي بر فرزندي كه روز رستاخيز در صف نا خلفان بايستد واز روي مادر شرم داشته باشد . ضمن اين توصيه باسبق تصميم وخلوص نيت وصحت مزاج از بازماندگان بعد از فوت خود مي خواهم كه پس از نداي واجب الاجابت خداوند بي مانند از محل ثلث دارائي حين فوت مراسم كفن ودفن وترحيم وتشريفات مذهبي وپرداخت ديون (البته در صورت وجود دين ) از محل ثلث بقيه اموال عين ومنافع كه بنام خود اينجانب ........داده شود وپس از وضع ثلث وتسليم به آنان بقيه فرض اله بين ساير بازماندگان تقسيم گردد واز همه فرزندان وبستگان خود دعاي خير مي خواهم واز قادر توانائي كه فرمان مرگ را امضاء فرموده ومقد ر داشته است كه كائنات سراسر زندگي رابدرود گويند مسئلت ميكنم كه وحشت وهراس را به آرامش وايمني مبدل سازد وبا قلم عفو برجريده گناهانم خط بخشايش بكشد وبا لطف عميم خويش درسايه رحمت خود به رضوان رهنمون باشد واز عذاب وعقاب ايمن بدارد. بنامم نامه امان بنويسد وبا تشريف عزت خويش مشرف نمايد وافتخار آمرزش ارزاني فرمايد .وه : كه چه بزرگ ووالا وچيره وتواناست وبه فرياد بنده پرستنده خود ميرسد انك حميد ،مجيد ،ذوالفصل العظيم والين القديم وارحم الراحمين علي كل شي قدير وذالك عليك يسير، آمين يا رب العالمین