نکاتی در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه


نکاتی در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه 
١-خسارت تاخير تاديه ويژه مطالباتى است كه از نوع وجه رايج باشد و شامل مطالبات پولى از نوع وجه غير رايج نيست.
٢-خسارت تاخير تاديه منوط به مطالبه داين است و تاريخ شروع آن تاريخ تقديم دادخواست( و نه سر رسيد) است مگر اينكه داين دليلى بر مطالبه قبل از دادخواست ارايه كند
٣- خسارت تاخير تاديه منوط به احراز ملائت مديون است. ملائت اصل است مگر اينكه اعسار مديون احراز شود و بنا بر اين صدور حكم اعسار جريان محاسبه خسارت تاخير را قطع ميكند.
٤-خسارت تاخير تاديه طلب حاصل از چك استثناءً و بر اساس قانون استفساريه از تاريخ سر رسيد است و نه مطالبه. اين قاعده ويژه چك است و تسرى به ساير اسناد تجارى ندارد.
٥-مبناى محاسبه خسارت شاخص بانك مركزى است "مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى توافق كرده باشند" بنا بر اين توافق طرفين بر ميزان خسارت تاخير محترم و بر قانون مرجح است.