موقوفه‌ها
موقوفه میرزا رضا محمد وزیر(بازار آصف سنندج)

بازار آصف تحت تولیت آقای طهمورث خان وزیری با وکالت آقای علیرضا وزیری اداره می شودقبل از انقلاب بازار مرحوم وزیری در تصرف خانواده آصف بود که از آن بعنوان ملک استیفاء منفعت می نمودند و نیت واقف را رعایت نمی کردند و درآمد حاصله را به نفع خود ضبط و حقوق موقوفه را پایمال می نمودند . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دخالت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان و همت ارشد ذکور اولاد واقف رحمته علیه آقای طهمورث خان وزیری عمل به وقف رقبه عظیم وقفی بازار انجام گردید و موقوفه احیاء ونظر واقف رحمته علیه تامین و تا کنون امورات موقوفه بنحوء احسنت توسط آقای علیرضا وزیری نایب التولیه بدو.ن دریافت هیچگونه حق الوکاله و حق الزحمه ای و فی سبیل الله رتق وفتق گردیده و تمامی حقوق موقوفه وصول و حسب نظر واقف خیر اندیش در شهر سنندج به مصرف خیرات و مبرات در حق ارباب استحقاق و مستحق ذکات هزینه می گردد و از جمله بزرگترین رقبه وقفی استان کردستان مشتمل بر 700 باب دکان به شمار می آید.