وقف خاص

وقف : وقف  در اصطلاح عبارتست از حبس عين مال و قراردادن منفعت آن در راه خير 
وقف در قانون مدني عبارتست از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود .0ماده 55 قانون مدني 
آيا وقف عقد است يا ايقاع؟
برخي از حقوقدانها و اهل فقه وقف را ايقاع مي دانند و برخي عقد
ولي آنچه به حقيقت نزديک است و همه صاحبان نظر به آن رأي داده اند آنکه وقف عقد است چراکه به موجب ماده 56 قانون مدني وقف با ايجاب و قبول واقع مي شود و در جائيکه نياز به ايجاب و قبول است آن عقد است نه ايقاع
آنکه وقف ميکند واقف و آنچه وقف مي شود موقوفه گفته مي شود و اشخاصي که وقف به نفع آنها واقع شده موقوف عليه گفته مي شوند به عنوان مثال حاج علي رحماني منزل خود را وقف بر ساخت بيمارستان فوق تخصصي قلب نموده جهت مداواي بيماران کم بضاعت .واقف؛ حاج علي رحماني ـ نيت واقف ؛ درمان – موقوفه منزل پلاک ثبتي … - موقوف عليهم ؛ مردم کم بضاعت جامعه  
شرايط واقف عبارتست از اينکه واقف عاقل ، مختار ،رشيد و ... باشد که گفته مي شود اهليت انجام معامله را دارد اما شرط مهمي که در وقف مطرح است آنکه واقف حتماً بايد مالک عين باشد ولي در عقد اجاره گفته مي شود موجر مي تواند مالک منافع باشد ولي در وقف بايد مالک عين باشد .واقف نبايد مکره ( فتحه بر حرف ر-مفعول ) باشد بلکه بايد مختار و قاصد باشد وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است 
وقف بر دو نوع است وقف عام و وقف خاص 
وقف  خاص :
وقفي است براي اشخاص يا اشخاص معين و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد و همچنين وقفي که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف بر اولادان واقف نسلاً بعد نسل 
در وقف خاص نيز واقف مي تواند فرد يا افرادي را جهت اداره موقوفه تعيين نمايدکه اين فرد در تمام طول عمر خود موقوفه را اداره خواهد نمود.
گرد آورنده مطالب و مدیریت سایت :
مهدی محمودی راد وکیل پایه یک دادگستری